Aktivizam

AKTIVIZAM

„Radi davanja doprinosa zaštiti prava svakog pojedinca sadašnjih i budućih generacija na život u životnoj sredini adekvatnoj njegovom zdravlju i blagostanju, svaka Strana će garantovati pravo na dostupnost informacija, učešće javnosti u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, u skladu sa odredbama ove konvencije.“

– Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, Član 1

Strateški ciljevi programa su:

  • Podsticanje i osnaživanje mladih ljudi i njihovih udruženja na društveno angažovanje u pitanjima životne sredine;
  • Afirmisanje prava javnosti da zna i edukacija radi bolje primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;
  • Promovisanje prava na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine;
  • Podizanje svesti šire javnosti o problemima relevantnim za zaštitu, očuvanje i unapređenje životne sredine;

Aktivnosti

Obeležavanje međunarodnog dana zaštite voda,

Obeležavanje međunarodnog dana zaštite životinja od eksperimenata nad njima,

Obeležavanje međunarodnog dana ljudskih prava;

Obeležavanje međunarodnog dana mladih;

Održavanje akcija čišćenja, pošumljavanja, ozelenjavanja;

Učešće u relevantnim javnim raspravama;

Kontrola rada državnih organa;

Realizacija projekata namenjenih umrežavanju mladih i afirmisanju omladinskog aktivizma.

Humanitarne akcije.